• ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດແບບຟອມລົງທະບຽນຮຽນຜ່ານເວັບໄຊດ້ານລຸ່ມ :

ດາວໂຫຼດແບບຟອມລົງທະບຽນ

  • ເອກະສານຕິດຄັດການສະໝັກປະກອບມີ:
    1. ຮູບ (3×4) ຈໍານວນ 2 ໃບ.
    2. ສຳເນົາໃບປະກາສະນິຍະບັດ ຫຼື ບັດເຂົ້າຫ້ອງ
    ສອບເສັງມັດທະຍົມຕອນປາຍ (ຖືຕົ້ນສະບັບມາພ້ອມໃນເວລາມາສອບເສັງ ຫຼື ສະມັກເຂົ້າຮຽນ)