ພາກວິຊາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ

ສະພາບລວມຂອງພາກວິຊາ

ພາກວິຊາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີແມ່ນຈັດຕັ້ງຂື້ນເພື່ອໃຫ້ການສຶກສາ ແລະ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄອມພິວເຕີ ແລະ ຊອບແວຂອງພວກເຂົາ. ນັກສຶກສາໃຫມ່ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ພື້ນຖານເຊັ່ນການເຮັດວຽກຂອງຄວາມພິວເຕີ, ວິທີການສ້າງຊອບແວ, ວິທີປະຕິບັດ. ນັກສຶກສາຊັ້ນສູງໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານຄອມພິວເຕີ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງຊອບແວຜ່ານແນວຄິດທີ່ມີເຫດຜົນ ແລະ ມີລະບົບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທາງພາກວິຊາຍັງໄດ້ດໍາເນີນໂຄງການພັດທະນາໂປຣແກມເພື່ອສະໜອງໂອກາດແກ່ນັກທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການທົ່ວໄປທັ່ງໃນ ແລະ ນອກວິທະຍາໄລເພື່ອຮຽນຮູ້ຂັ້ນສູງກ່ຽວກັບຄອມພິວເຕີທົ່ວໄປ ແລະ ນັກທຸລະກິດ.

 

ເປົ້າໝາຍຂອງການສຶກສາ
  • ປູກຝັງຂອງວິສະວະກອນໄອທີຜູ້ທີ່ຈະຂັບເຄື່ອນວົງການໄອທີໃນອະນາຄົດຂອງ ສປປ ລາວ
  • ກາຍໄປນັກວິສະວະກອນຊອບແວ (ນັກຂຽນໂປຣແກມ), ວິສະວະກອນຄອມພິວເຕີ, ແລະ ວິສະວະກອນລະບົບເຄື່ອຂ່າຍ
  • ປູກຝັງຜູ້ມີພອນສະຫວັນດ້ວຍການແຂ່ງຂັນລະດັບສາກົນ

 

ວິຊາຫຼັກ
  • ພາສາໂປຣແກມ
  • ໂຄງສ້າງຂອງຄອມພິວເຕີ
  • ອອກແບບກຣາຟິກ
  • ການພັດທະນາຊອບແວ
  • ການວິເຄາະລະບົບ ແລະ ໂຄງສ້າງຂໍ້ມູນ
  • ຖານຂໍ້ມູນ
  • ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ

 

ສະຖານະພາບການຈ້າງງານ ແລະ ສະຖານະພາບການເຮັດວຽກຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

ຖ້າຫາກທ່ານຈົບຈາກພາກວິຊານີ້, ທ່ານຈະສາມາດເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດຕ່າງໆເຊັ່ນເປັນນັກຂຽນຊອບແວ, ພະນັກງານບໍລິການເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຄອມພິວເຕີ. ແລະທ່ານຍັງສາມາດຮຽນຮູ້ການອອກແບບລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ການພັດທະນາໂດຍຜ່ານຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ.

 

ບັນດາອາຈານສອນ

 

ຫ້ອງສະແດງຮູບພາບ