ແນະນຳການຮັບນັກສຶກສາ

  •  ໄລຍະການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນ

       ເດືອນສິງຫາ ແລະ ກັນຍາ

  • ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສອບເສັງ

       ສະເພາະນັກຮຽນທີ່ຈົບການສຶກສາລະດັບມັດທະຍາປາຍ

  • ເວລາເຂົ້າຮຽນ

       ອາທິດທໍາອິດຂອງເດືອນຕຸລາທຸກໆປີ