ເຈັດລັກສະນະເດັ່ນຂອງ LKC

  • ອາຈານສອນທີ່ເປັນຄົນເກົາຫຼີ, ອາເມລິກາ ແລະ ລາວທີ່ມີປະສົບການໃນການສິດສອນທີ່ຫຼວງຫຼາຍ.
  • ສະພາບແວດລ້ອມໃນການສຶກສາທີ່ສະອາດພ້ອມດ້ວຍສີ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.
  • ເນັ້ນໜັກໃສ່ການສຶກສາພາກປະຕິບັດ.
  • ມີທຶນການສຶກສາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
  • ມີໂຄງການແລກປ່ຽນກັບມະຫາວິທະຍາໄລຂອງເກົາຫຼີ.
  • ມີການເດີນທາງໄປທັດສະນະສຶກສາທາງວັດທະນະທໍາທີ່ປະເທດເກົາຫຼີ.
  • ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການຈ້າງງານໃນເກົາຫຼີ, ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.