ຫຼັກປັດສະຍາ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງການສຶກສາ

ເປົ້າໝາຍຂອງການສຶກສາ
  • ປູກຝັງກໍ່ສ້າງບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດເປັນມືອາຊີບທີ່ຈະຮັກ ແລະ ນໍາພາປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນຂອງຕົນເອງ.
  • ປູກຝັງກໍ່ສ້າງບຸກຄົນທີ່ມີພອນສະຫວັນເປັນມືອາຊີບທີ່ຈະຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
  • ປູກຝັງກໍ່ສ້າງບຸກຄົນທີ່ມີທັກສະມືອາຊີບທີ່ຈະຕອບສະໜອງຢ່າງຈິງຈັງກັບສັງຄົມໂລກ.

 

ຫຼັກປັດສະຍາຂອງການສຶກສາ