ສູນພັດທະນາໂປຣແກມຄອມພິວເຕີ

ສູນການພັດທະນາໂປຣແກມແມ່ນດໍາເນີນໂດຍພາກວິຊາຄອມພິວເຕີ ແລະ ໄອທີ,  ເຊິ່ງດໍາເນີນການໂດຍອາ ຈານສອນໃນພາກວິຊາຄອມພິວເຕີ ແລະ IT ທັງຫມົດ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານພາຍນອກ ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ມີ ຄວາມຮູ້ພິເສດ.

ຈຸດປະສົງຂອງການສ້າງຕັ້ງ

ໂດຍການສ້າງນັກສຶກສາດ້ວຍຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ທັກສະຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ, ພວກເຂົາກໍາລັງກໍ່ສ້າງຄວາມສາມາດທີ່ຈະນໍາໂລກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ ແລະ ສ້າງໂອກາດໃຫ້ໄວໜຸ່ມ ແລະ ຊາວໜຸ່ມລາວໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນເລື່ອງໄອທີຢ່າງງ່າຍດາຍ.

ພື້ນຫຼັງຂອງການສ້າງຕັ້ງ

   ການຝຶກອົບຮົມດ້ານໄອທີ
 • ມັນເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາສາມາດຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງໄດ້.
 • ເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາມີການພັດທະນາ ແລະ ປະສົບການພາກປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດປັບຕົວໄດ້ງ່າຍໃນການເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼັງຈາກຈົບການສຶກສາ.
 • ມອບການສຶກສາແກ່ຊາວໜຸ່ມລາວເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
  ຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານໄອທີ
 • ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າຈະເປັນຜູ້ນໍາພາຢ່າງໄວວາໃນການພັດທະນາໄອທີ ແລະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວເປັນຂຸມກຳລັງທາງດ້ານໄອທີ.
 • ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຝຶກອົບຮົມສະມາຊິກໃນພາກວິຊາທີ່ສາມາດຝຶກອົບຮົມເດັກນ້ອຍໃນຂົງເຂດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ
ທີມງານພັດທະນາລະບົບປະຕິບັດການ
 • ການພັດທະນາລະບົບລະບົບປະຕິບັດການເຊັ່ນອົງການຂອງລັດ, ບໍລິສັດ, ໂຮງຮຽນ, ທະນາຄານ, ແລະ ອື່ນໆ.
ທີມງານພັດທະນາເວັບໄຊ
 • ການຜະລິດ ແລະ ບໍລິຫານຈັດການແຕ່ລະປະເພດຂອງໜ້າເວັບໂຮມເພສ.
ທີມງານພັດທະນາການບໍລິການ
 • ການພັດທະນາການໃຫ້ການບໍລິການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ
ທີມການປັບປຸງການສຶກສາ
 • ການຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດຂັ້ນສູງ
 • ການສຶກສາເພື່ອເປັນນັກຂຽນໂປຣແກມຄອມພິວເຕີສໍາຫຼັບນັກສຶກສາຮຸ່ນຕໍ່ໄປ (ອາສາສະຫມັກ)
ອົງປະກອບຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າ
 • ຜູ້ຈັດການໂຄງການ: ພາກວິຊາ
 • ນັກພັດທະນາອາວຸໂສ: ຜູ້ມີປະສົບການດ້ານການພັດທະນາຊອບແວ
 • ນັກພັດທະນາມື້ໃໝ່: ນັກສຶກສາທີ່ຈົບການສຶກສາແລ້ວຂອງພວກເຮົາ ແລະ ກ້າວເປັນນັກພັດທະນາ
 • ຝຶກງານ: ຄັດເລືອກນັກສຶກສາປີ 3 ທີ່ມີຄວາມຊໍານານງານ
 • ຜູ້ຝຶກຫັດ: ຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາໃນປະຈຸບັນ (ຈາກນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຢູ່ພາກຮຽນທີສອງຂອງປີທໍາອິດ)