ລະບົບທຶນການສຶກສາ

ທຶນການສຶກສາຈາກຜູ້ອຳນວຍການ
  • ທຶນການສຶກສາພິເສດທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ນັກສຶກສາປີ 1ທີ່ມີຄະແນນສອບເສັງເຂົ້າຮຽນສູງທີ່ສຸດ.

 

ທຶນການສຶກສາ Nehemiah
  • ທຶນການສຶກສາແມ່ນຈະມອບເປັນລາງວັນໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນເກັ່ງຂອງແຕ່ລະພາກວິຊາໃນທຸກໆປີຮຽນ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບຄ່າຮຽນຄືນ 100% ຂອງຄ່າຮຽນຂອງພວກເຂົາ.

 

ທຶນການສຶກສາ J.L.
  • ຖ້າທາງວິທະຍາໄລລົງຄວາມເຫັນວ່ານັກສຶກສາຄວນໄດ້ຮັບລາງວັນໂດຍອີງຕາມເຫດ ແລະ ຜົນ, ກໍ່ຈະໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາເຊັ່ນກັນ.