ພາກວິຊາວິສະວະກຳໄຟຟ້າ

ສະພາບລວມຂອງພາກວິຊາ

ພາກວິຊາວິສະວະກໍາໄຟຟ້າແມ່ນກໍ່ສ້າງຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ຈະສ້າງອຸດສາຫະກໍາພື້ນຖານໂຄງລ່າງແຫ່ງຊາດທີ່

ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານນີຜະລິດໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ,ລະບົບໄຟຟ້າ,ສະຖານນີສົ່ງ ແລະ ແຈກຢາຍໄຟຟ້າ,ໄຟຟ້າແຮງ ດັນໄຟຟ້າສູງ,ອຸປະກອນໄຟຟ້າ ແລະ ພາກສ່ວນດິຈິຕອນທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງແຫ່ງ ຊາດ. ພວກເຮົາສິດສອນໂດຍພາກປະຕິບັດທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາສາມາດປັບຕົວກັບວຽກງານພາກສະຫນາມທັນ ທີຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ. ເພື່ອເຮັດສິ່ງນີ້,ພວກເຮົາສ້າງການຝຶກອົບຮົມພາກສະຫນາມເຊັ່ນດຽວກັນກັບພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດພາຍໃນວິທະຍາໄລແຫ່ງນີ້.

ເປົ້າໝາຍຂອງການສຶກສາ

– ໄດ້ຮຽນຮູ້ທິດສະດີພື້ນຖານກ່ຽວກັບວິສະວະກໍາໄຟຟ້າ

– ການສຶກສາປະກົດການໄຟຟ້າໃນຂົງເຂດໄຟຟ້າໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມການປະຕິບັດ

– ພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທາງໄຟຟ້າໂດຍຝືກຝົນຜ່ານການປະຕິບັດພາກສະຫນາມ

– ເພື່ອຝຶກອົບຮົມຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ວຍຄວາມຮູ້ພິເສດໃນຂົງເຂດນີ້ໂດຍສະຫນອງການສຶກສາທີ່ມີປະສິດຕິຜົນດ້ວຍ ຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ການສຶກສາພາກສະຫນາມ ແລະ ທິດສະດີຂອງໄຟຟ້າ.

 

ວີຊາຫຼັກ

– ໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກ

– ທິດສະດີວົງຈອນໄຟຟ້າ

– ຄະນິດສາດວິສະວະກຳ

– ການສົ່ງ ແລະ ການແຈກຢາຍໄຟຟ້າ

– ເຄື້ອງຈັກໄຟຟ້າ

– ວັດສະດຸທາງໄຟຟ້າ

-ການຄວບຄຸມແບບອັດຕະໂນມັດ

– ໄຟຟ້າຄວາມແຮງສູງ

– ການຝືກພາກສະໜາມ

ສະຖານະພາບການຈ້າງງານ ແລະ ສະຖານະພາບການເຮັດວຽກຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

ນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກພາກວິສະວະກໍາໄຟຟ້າສາມາດເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດຕ່າງໆໃນຂົງເຂດວຽກງານໄຟຟ້າໃນ

ປະເທດໄທ,ເກົາຫລີ ແລະ ຫວຽດນາມ,ແລະ ລັດວິສະຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (EDL).ນອກຈາກນັ້ນ,ພວກເຂົາສາມາດສ້າງບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້ອມແປງ ແລະ ພົວພັນກັບວິສະວະກໍາໄຟຟ້າ ແລະ/ ຫຼື ສືບຕໍ່ການສຶກສາທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ.

 

 

 ຮູບພາບອຸປະກອນການທົດລອງ