ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

2005 ຍືນຈົດທະບຽນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
2006 ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
2006 ເປິດພາກວິຊາພາສາອັງກິດ
2006 ຈັດພິທີເປິດຢ່າງເປັນທາງການໂດຍຜູ້ອຳນວຍການຄົນທຳອິດ ທ່ານ Junghwan LEE
2009 ນັກສຶກສາຈຳນວນ 31 ຄົນສຳເລັດການສຶກສາ
2010 ເປິດພາກວິຊາຄອມພິວເຕີ & ໄອທີ ແລະ ພາກວິຊາພາສາເກົາຫຼີ
2014 ເປິດພາກວິຊາການບັນຊີ ແລະ ພາກວິຊາເສີມຄວາມງາມ
2016 ອົງການ SEAECO (ອົງການການສຶກສາ ແລະ ວັດທະນາທຳຂົງເຂດອາຊິຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ປະເທດເກົາຫຼີ) ເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫຼືອວິທະຍາໄລລາວ-ເກົາຫຼີ
2017 ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນທາງການເງິນຈາກ ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການ Hongnam LEE (ສະຖາບັນນາໆຊາດ Bell, ປະເທດເກົາຫຼີ) ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການ Sangyong KIM (Chungsan Construction Co., ປະເທດເກົາຫຼີ) ແລະ ຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຄົນອື່ນໆ.
2017 ຈັດການມອບຮັບຕຳແໜ່ງຜູ້ອຳນວຍການຄົນທີ່ສອງ ທ່ານ ຈອງບອມ ລີ
2017 ສະຫຼຸບການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບມະຫາວິທະຍາໄລ Daejeon, ປະເທດເກົາຫລີ
2017 ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະໜູນຈາກຊຸດເຄື່ອງໂມດູນ 10 ຊຸດສູງຈາກ Soft DSP, ປະເທດເກົາຫລີ
2017 ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະໜູນທຶນການສຶກສາ J.L. ຈາກທ່ານ Jangwoo LEE ແລະ Gyungeun JEE
2017 ໄດ້ຮັບການບໍລິຈາກຄອມພິວເຕີ 30 ຊຸດຈາກ ບໍລິສັດ KEPCO (Korea Electric Power Co.) ແລະ CIRED KNC
2017 ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຈັດການປະຊຸມສາກົນ, ສະຖາບັນການສື່ສານທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມຂອງເກົາຫຼີ
2017 ສະຫຼຸບການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ KEPCO, ປະເທດເກົາຫຼີ
2017 ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຄອມພິວເຕີ 60 ຊຸດຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ KEPCO, ປະເທດເກົາຫຼີ
2017 ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນອຸປະກອນການສຶກສາຈາກ HEMAN TECH
2017 ສະຫຼຸບການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບ LIC ແລະ ICT ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Honam
2017 ມີນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນໃຫມ່ຈຳນວນ 70 ຄົນ
2017 ໄດ້ຮັບການສະໜອງອຸປະກອນການສຶກສາຈາກອົງການ Power 21
2017 ຜູ້ອຳນວຍການ Hongnam LEE, ສະຖາບັນນາໆຊາດ Bell ໄດ້ບໍລິຈາກສີ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການສຶກສາ.
2017 ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນອຸປະກອນການສຶກສາຈາກ Dr. Chekyun Jung
2018 ສະຫຼຸບການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບມະຫາວິທະຍາໄລ Keimyung, ປະເທດເກົາຫລີ
2019 ຈັດຊື້ພາຫະນະນຳໃຊ້ພາຍໃນວິທະຍາໄລ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜຸນຂອງ SEAECO
2020 ສ້າງຕັ້ງ ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງ (IATER), ເປັນສະຖາບັນພາຍໃຕ້ວິທະຍາໄລ ລາວ-ເກົາຫຼີ
2021 ປະຊາຄົມ Together ແຫ່ງປະເທດເກົາຫຼີ ໄດ້ສະໜັບສະໜຸນປຶ້ມພາສາເກົາຫຼີ ແລະ ຊຸດປະຈຳຊາດເກົາຫຼີ ຮານບົກ
2022 ສ້າງຕັ້ງ ສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມການແປພາສາ ລາວ-ເກົາຫຼີ (LKITI), ເປັນສະຖາບັນພາຍໃຕ້ວິທະຍາໄລ ລາວ-ເກົາຫຼີ ແລະ ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັ້ນການເວົ້າພາສາເກົາຫຼີຂຶ້ນ