ການໄປທັດສະນະສຶກສາພິເສດກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳຂອງເກົາຫຼີສຳລັບນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບໄປແລ້ວ

  • ນັກສຶກສາທຸກໆຄົນທີ່ຮຽນຢູ່ພາກວິຊາພາສາເກົາຫຼີຈະໄດ້ຮັບ ໂອກາດໄປທັດສະນະສຶກສາທາງວັດທະນາທຳທີ່ປະເທດເກົາຫຼີ ໃນລະຫວ່າງຊ່ວງພາກຮຽນຈົບການສຶກສາຂອງພວກເຂົາ (ພາກຮຽນ 2 ຂອງປີ 3).
  • ນັກສຶກສາທີ່ຈະຈົບຈາກພາກວິຊາອື່ນໆທີ່ມີການຮຽນດີເດັ່ນກໍ່ຈະໄດ້ຮັບໂອກາດໄປທັດສະນະສຶກສາທາງວັດທະນາທຳທີ່ປະເທດເກົາຫຼີໃນລະຫວ່າງຊ່ວງພາກຮຽນຈົບການສຶກສາຂອງພວກເຂົາ (ພາກຮຽນ 2 ຂອງປີ 3).