ຜົນປະໂຫຍດຂອງການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າຮຽນ 

  • ຖ້າພະນັກງານລັດ ຫລື ພະສົງເຂົ້າສຶກສາ, ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າຮຽນ. ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 10% ຈາກຄ່າຮຽນຂອງພວກເຂົາ.