ວິທະຍາໄລລາວ-ເກົາຫຼີພາຍໃຕ້ການນໍາພາໄປສູ່ການພັດທະນາວິຊາການລາວ

ນັກສຶກສາທັງຫມົດຂອງວິທະຍາໄລລາວ-ເກົາຫຼີແມ່ນຄອບຄົວທີ່ມີຄວາມສຸກ
ນັກສຶກສາທຸກຄົນມີຄອມພິວເຕີພຽງພໍທີ່ຈະໃຊ້ຢູ່ທຸກເວລາ

ນັກສຶກສາສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການແລກປ່ຽນວັດທະນາທຳລະຫວ່າງປະເທດລາວ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້

ວິທະຍາໄລ ລາວ-ເກົາຫຼີມອບການທັດສະນະສຶກສາໃຫ້ນັກສຶກສາທຸກໆ ຄົນໃນທຸກປີ

ວິທະຍາໄລ ລາວ-ເກົາຫຼີມີກິດຈະກຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼອດປີການສຶກສາ