ວິທະຍາໄລເກົາຫຼີໃຕ້ນໍາໄປສູ່ການພັດທະນາວິຊາການລາວ

ສະມາຊິກທັງຫມົດຂອງວິທະຍາໄລເກົາຫລີແມ່ນຄອບຄົວທີ່ມີຄວາມສຸກ

ບຸກຄົນທຸກຄົນມີຄອມພິວເຕີພຽງພໍທີ່ຈະໃຊ້ຢູ່ທຸກເວລາ.