ວິທະຍາໄລລາວ-ເກົາຫຼີພາຍໃຕ້ການນໍາພາໄປສູ່ການພັດທະນາວິຊາການລາວ

ນັກສຶກສາທັງຫມົດຂອງວິທະຍາໄລລາວ-ເກົາຫຼີແມ່ນຄອບຄົວທີ່ມີຄວາມສຸກ
ນັກສຶກສາທຸກຄົນມີຄອມພິວເຕີພຽງພໍທີ່ຈະໃຊ້ຢູ່ທຸກເວລາ.